top of page

Golden Oasis Senior Living (GOSL) se yon etablisman rezidansyèl ki gen tout sèvis ki baze sou kay.  Se yon kay lwen kay. Yon atmosfè konfòtab ki adapte bezwen chak nouvo manm fanmi ki abite lakay nou.

 

Nou ofri chanm prive ak semi-prive pou viv asistans, ki gen ladan, men se pa sa sèlman, demans, alzayme, ak rezidan avèg andikape. Nou bay yon seri aktivite sosyal tankou: bengo, kat, liv koloran pou granmoun, kwochè, ak plis ankò.

 

Golden Oasis Senior Living bay rezidan nou yo swen 24/7. Orè vizit etablisman an se 9:00 am-7:00 pm chak jou. Nou sèvi moun ki gen diferan rejim, kapasite ak kilti.

Home Nurse Examining Patient

Etablisman nou an ofri...

Swen Hospice

Swen kout tèm

Swen alontèm

Lesiv

Mennaj

Sou apèl Doktè

On call Enfimyè Deziyen

Livrezon famasi

Terapis Fizik

Terapis okipasyonèl

Podyat

Nan apèl Barber/Hairdresser

Ekipman Egzèsis

Transpò

Jwèt

Plan Nitrisyon

bottom of page