top of page

Valè nou yo

Lanmou

Nou kwè nan fè tout bagay nan renmen (1 Kor. 16:14) 

Lè w enb, dou, janti, pasyan, konpasyon ak renmen atravè defi yo

(1 Kor. 13:4, Ef. 4:2,  1 Pyè 1:8, Kol. 3:12)

Onore lòt moun anpil 

(Women 12:10)

renmen sakrifis

(Jan 15:13)

Konpasyon

Montre pitye ak senpati

(Egzòd 33:19)

Ede rezidan yo kote yo ye a ak pasyans pasyone

(Izayi 30:18)

Mennen rezidan nou yo nan yon lavi plen

(Izayi 49:10)

Nou rejwi nan doulè nou yo​ epi bay rekonfò nan afliksyon nou yo.

(Izayi 49:13, Lam. 3:32, 2 Korin. 1:3-4,)

Nou kwè ke mirak rive grasa konpasyon

(Mat. 20:34, Mak 1:41, Mak 6:34, Mat. 9:36)

Diyite

Nou travay avèk fòs, onè, ak diyite pou kenbe travay nou anvè yon avni briyan 

(Pwovèb 31:25)

Yo trete tout moun egal e ak swen.

(Jan 13:16,  Matye 10:24, Matye 7:12)

Nou tout se pòtre imaj Bondye e nou gen yon objektif. Nou pral bay valè kòm sa yo.

( Jenèz 1:26-27 )

Helping Hand
bottom of page